ADR

Från och med den 1/7 2003 krävs det kunskap i ”Farligt Gods” av alla som yrkesmässigt har med farligt gods att göra, det som minst krävs är att de har kunskap om de farliga ämnen och föremål som de kommer i kontakt med i sitt arbete. Denna utbildning kallas i ADR för ”1.3 utbildning” och kan alltså anpassas till rådande omständigheter.

Den ska dokumenteras och personen ska på anmodan kunna uppvisa ett intyg om utbildningen.
Normal utbildningstid är 1 dag men för vissa personalgrupper kan naturligtvis mera tid behövas beroende på vilken typ av kontakt de har med det farliga godset.

För folk som ska transportera farligt gods på fordon finns 4 olika utbildningsnivåer:

Grundutbildning:
Även kallad ”styckegodsutbildning” ger dig rätt att köra Farligt gods som styckegods på en lastbil, dock ej explosiva eller radioaktiva ämnen och föremål.
Utbildningstiden är 24 timmar och inkluderar praktiska övningar i brand och första hjälpen.
Räddningsverket utfärdar utbildningsbevis.

Specialutbildning för explosiva ämnen:
Kallas även ”Klass 1” den ger dig rätt att köra även explosiva ämnen som styckegods.
Förkunskaper för utbildningen är genomgången grundutbildning.
Utbildningstiden är 8 timmar.
Räddningsverket utfärdar utbildningsbevis.

Specialutbildning för radioaktiva ämnen:
Även kallad ”klass 7”, den ger dig rätt att köra även radioaktiva ämnen.
Förkunskaper för utbildningen är genomgången grundutbildning.
Utbildningstiden är 8 timmar.
Räddningsverket utfärdar utbildningsbevis.

Specialutbildning för tanktransporter: ger dig rätt att transportera alla farliga ämnen utom explosiva i ett tankfordon.
Förkunskaper för utbildningen är genomgången grundutbildning.
Utbildningstiden är 12 timmar.
Räddningsverket utfärdar utbildningsbevis.
Tiden för specialutbildningarna får förkortas om de genomföres i direkt anslutning till grundutbildningen varför man brukar hinna grund, klass 1 och tank på en vecka men det är ganska tuff utbildningsstakt och ska man ha klass 7 dessutom så behövs en sjätte dag.


Dessa utbildningar är giltiga i fem år varefter de måste repeteras.